آسترید لیند گرنزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید