عایشه گورسان -سالتسمانزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید