ولادیمیر کالا کتیونوویچ کار النکوزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید