تراوری، پی.ال.زادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید