جتشوا ام. تایری و بن والترززادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید