کلر موییرن مورفیزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید