سوفیا ا. کوتلاکیزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید