الکساندر دولاپتلی یر، متیو دولاپورتزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید