فیلیپ ک. تیزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید