اد دینر، یونکوک سوزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید