شمیز پیتر کلیتن،پرایس مارتینزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید