ابوذر ابراهیمی ترکمان،فرزانه شفیعیزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید