فیتس پاتریک، ماری - لوئیسزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید