دینر، اد/ سو، یونکوکزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید