امبر تو اکو، ریچارد روتی، جاناتان کالرزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید