ابوالحسن علی بن حسن زواره ایزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید