فرنگیس شادمان (نمازی)زادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید