د. ن. تریفونوف، و. ن. تریفونوفزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید