ژیپ لینت گرین ،آن ابروژاک پولنزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید