صفدر تقی زاده و محمد علی صفریانزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید