آرام/ بیرشک/ خرمشاهی/ فانی/ لاریجانیزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید