جفری روت و اندرو فینچزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید