سلطان پور ابیانه، مرتضیزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید