ابراهیمی ترکمان، ابــوذر ــ شفیعی، فرزانهزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید