اگزوپری، ا.دوسنتزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید