نیچه، فریدریش ویلهلمزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید