حیدری نسب، علی رضازادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید