پریچارد، دانکنزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید