اتاویو کیریکو و مولود بومقارزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید