اومستد، آلبرت تن آیکزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید