یکرنگی، فرخ (دواچی)زادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید