آرام، احمد / جهانداری، کاووسزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید