پل دی استوریزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید