نجم الدین ابوبکر عبدالله ....زادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید