پیر / مینگ ونگزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید