طاهر روشندل اربطانی و سید مهدی شریفیزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید