عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانیزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید