1. خانه
  2. اخبار

ترکیه‌ی امروز را بشناسید

کمال هاشم کارپات در کتاب «تاریخ مختصر ترکیه» کوشیده وقایعی که ترکیه‌ی امروز را ساخته است از نظر بگذراند.