1. خانه
  2. اخبار

پیوستگی تاریخ و غذا در «پانصد سال آشپزی عثمانی»

«پانصد سال آشپزی عثمانی» صرفاً یک کتاب آشپزی نیست، بلکه یک اثر در قالب تاریخ اجتماعی برای شناخت فرهنگ و آداب …