1. خانه
  2. اخبار

کتابی از برجسته‌ترین ناقد تجدد

فرهنگ رجایی ویراسته و تحشیۀ جدیدی را از کتاب فلسفه سیاسی لئو اشتراوس منتشر کرده است. کتابی که نخستین …