1. خانه
  2. اخبار

فلسفه ارتباطات

کتاب فلسفه ارتباطات به قلم ولفگانگ دونزباخ و ترجمه احسان شاه‌قاسمی یکی از مهم‌ترین آثار در حوزه ارتباطات به …