1. خانه
  2. اخبار

نگاهی به کتاب فضا و نظریه اجتماعی

خبرگزاری ایرنا در نخستین روز سال 1400 کتاب «فضا و نظریه اجتماعی» را که انتشارات علمی و فرهنگی منتشر کرده است …