1. خانه
  2. اخبار

چاپ نهمِ هزار سال نثر پارسی

اثر مانای کریم کشاورز که گردآورندۀ مقدمه شاهنامه ابومنصوری و تاریخ طبری و سیاست نامه تا چرند و پرند دهخدا و …

«هزار سال نثر پارسی» به چاپ نهم رسید

کتاب هزار سال نثر پارسی اثر برجستۀ کریم کشاورز از سوی انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ نهم رسید