درآمدی به منطق جدید چ سیزدهم شمیز وزیری 1350000ریال