تسخیرشدگان جزیره بادیان (پرنده آبی) چ2 شمیز پالتویی 250000 ریال