چه خوب که هشت پا نیستی (پرنده آبی) چ 6 شمیز خشتی 400000 ریال