کمی گم شده ام (پرنده آبی) چ3 شمیز خشتی 290000 ریال