فضا، سفری در جهان هستی (پرنده آبی) چ1 شمیز خشتی 400000 ریال