طبیعت، سفری به قلب طبیعت (پرنده آبی) چ1 شمیز خشتی 400000 ریال