زیر آسمان بزرگ (پرنده آبی) چ36 شمیز وزیری 280000 ریال